Fjordhagenmodellen:

Fjordhagenmodellen beskriver hvordan vi arbeider ved senteret. Den er basert på en helhetstenkning rundt det som skjer i elevens liv og personlighetsutvikling.

1  NATUR

a)      Inn på Tunet tiltak – Grønn omsorg

b)     Deltagelse i Storfamilien

c)      Arbeidstrening/Miljøterapi

d)     Aktiviteter

 

2        TERAPI

a)      12-trinnsmodellen

b)     Selvhjelpsgrupper

c)      Gruppeterapi

d)     Mindfulness

 

3        SAMARBEID

a)      IP og ansvarsgruppe

b)     Elevmedvirkning og personlig ansvar

c)      Pårørende og barn

 

1.      NATUR

a)      Inn på Tunet tiltak – Grønn omsorg

Fjordhagen var i utgangspunktet et småbruk. Nærhet til naturen hjelper elevene å komme i kontakt med seg selv. Vi gir også elevene økt bevissthet rundt det å være tilstede i nuet. Her foreleser vi i livsmestring og bruker eventyr, myter, sagaer og historier som virkemiddel.

 

b)     Deltagelse i Fjordhagen

Elevene ønskes velkommen inn i en “storfamilie” på gården. Her er vi alle medlevere som driver likemannsarbeid sammen med elevene i Fjordhagen. I tillegg arbeider noen ansatte og mange frivillige med driften av Fjordhagen. Menneskene du vil møte hos oss er genuint engasjerte og interesserte i å hjelpe elevene til et bedre og varig rusfritt liv.

 

c)      Arbeidstrening/Miljøearbeid

Arbeidet gir eleven trening i å strukturere hverdagen og forholde seg til rutiner, blant annet gjennom det arbeidet som utføres. Arbeidstreningen foregår ved at elevene deltar i den daglige driften av stedet. Typisk består dette av henting av ved fra egen skog, fiske i fjorden, stell av dyr, høsting av mat fra hagen, matlaging, rydding og vask av egne rom og vedlikehold. Vi er opptatt av at elevene skal få en følelse av mestring og at di skal bli selvdrevne.

 

d)     Aktiviteter

Elevene tas jevnlig med på blant annet fisketurer, fjellturer, skiturer, padling, dykking, klatring, løping, toppturer og de har også mulighet til å trene på senterets egen gym. Vi har også ett eget fotball lag som har tening en gang i uken. Vi har tro på at fysisk aktivitet vil fremme tilfriskningen av kroppen og at eleven får kortere rehabiliteringstid.

 

2.      TERAPI

a)      12-trinnsmodellen

12-trinnsmodellen er verdens største modell for behandling av rusavhengighet. Den benyttes i alle typer avhengighetsproblematikk idag, men det startet med behandling av rusproblemer. 80 % av all rusbehandling i USA er knyttet opp mot denne modellen.

De 12 trinnene er en samling prinsipper som følges i det daglige for å lære å mestre livet. Prinsippene dreier i hovedsak om å se seg selv og sine feil slik at man kan utvikle seg og bygge opp selvrespekten igjen. Ærlighet overfor seg selv blir da særdeles viktig. Programmet er basert på total avholdenhet fra alle rusmidler, det inkluderer også alkohol. Vi trener våre elever i å bruke dette programmet aktivt.

 

b)     Selvhjelpsgrupper

Elevene våre lærer å delta i, drive og starte nye selvhjelpsgrupper. De elevene som er i behandling under dette opplegget lærer å benytte seg av selvhjelpsgruppene, noe som sterkt vil øke deres sjanser for å holde seg rusfrie over tid dersom de fortsetter i slike grupper etter endt behandling.

 

c)      Gruppeterapi

Under gruppeterapien løser elevene konflikter og gir feedback til hverandre. De lærer i terapien å konfrontere hverandre, å delta og å styre sammen, å kunne være både uenige og enige og å kunne stå for egne meninger. Gjennom arbeidet i gruppene blir det gjennom de andre synliggjort hvem en selv er. Elevene blir da bevisstgjort på hva som skal habiliteres og hva som skal rehabiliteres. Dette blir gjort gjennom en vennlig og kjærlig tilnærming.

 

d)     Mindfulness

Mindfulness er øvelser for å trene hjernen i å holde fokus på de ting som en bestemmer seg for. Vi holder jevnlig kurs hvor elevene våre lærer disse praktiske øvelsene. Det er gjort mye forskning på mindfulness og denne viser at dette er teknikker som er svært helsefremmende og utviklende for mennesker med mange ulike utfordringer. For de som velger å benytte seg av øvelsene hjelper de mennesker å bli godt kjent med seg selv, lærer de å ta bevisste valg og over tid bidrar dette til at elevene blir vennligere og mer tålmodige med seg selv. Dette fører til økt livsmestring.

 

3      SAMARBEID

a)     Ansvarsgruppe

Ansvarsgruppen settes sammen ut fra elevens ønsker og behov. Den er et viktig redskap for elevens personlige utvikling og for det samarbeidet som skjer med og rundt eleven. Vi er spesielt opptatt av å ha et åpent samarbeid med de ulike instansene der en deler informasjon om hvordan det går med eleven.

 

b)     Elevmedvirkning og personlig ansvar

Det er viktig å presisere at et opphold i Fjordhagen er basert på frivillighet og de valgene elevene tar, er de selv ansvarlige for. Likevel er det alltid noen der som kan veilede og motivere for å ta de valgene som er best for hver enkelt elev. I Fjordhagen er det ulike arenaer for elevene til å bli hørt. Morgenmøtet og kveldsmøtet er to av dem. Under disse samlingsstundene kan alle elevene fritt snakke om hvordan de har det og ta opp ting de har på hjertet. Elevene har også muligheter til å få uttale seg dersom det har skjedd regelbrudd som rusing, vold eller stjeling.

 

c)      Pårørende og barn

Vi ønsker å gi et tilbud til elevenes pårørende og eventuelle barn slik at hjelpen blir helhetlig.